สอนออนไลน์เฉพาะกลุ่ม ทางออก “เด็กตาบอด” หลุดระบบการศึกษา