“โครงการสังเคราะห์ สาเหตุการหลุดออกจากระบบการศึกษาของนักเรียน นำไปสู่โมเดลการศึกษามากกว่า 4 รูปแบบ เกิดข้อเสนอเชิงนโยบาย ตามเป้าหมายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา”