ผลกระทบโควิด เด็กยากจนเกือบ 4 หมื่นคนที่อยากเรียนต่อ กลับหายไปจากระบบการศึกษา