Movement

โครงการพัฒนานวัตกรรมเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เตรียมพร้อมนักเรียนจาก 10 โรงเรียนก่อนทำกิจกรรมพัฒนาความรู้ความสามารถร่วมกับนักเรียนโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่ตามโครงการพัฒนานวัตกรรมเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระหว่างสถานศึกษาในเขตเมืองและเขตชนบทมีแนวโน้มสูงขึ้นตามการรายงานของธนาคารโลก (World Bank) จากการวัดสมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในสถานศึกษาในเขตเมือง และ เขตชนบท การแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แก่สถานศึกษามากกว่า 15,000 แห่งทั่วประเทศไทยโดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) ไม่สามารถดำเนินการได้ตามลำพัง จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนผ่านมาตรการต่าง ๆ  เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ครอบคลุมและยั่งยืน

โครงการพัฒนานวัตกรรมเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเปิดโอกาสให้ นักเรียนที่อยู่ในสถานศึกษาที่ห่างไกล ในเขตชนบท และเป็นเครือข่ายการทํางานของ กสศ. ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพและมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองเพื่อดํารงชีวิตได้ โดย สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากสศ. ได้สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติ และ ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการร่วมพัฒนาเป็นนวัตกรรมเครือข่ายโรงเรียนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (Equity Partnership’s School Network) ในการส่งเสริม สนับสนุน และเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่ทําให้ผู้เรียนจากโรงเรียนทั้ง 2 กลุ่ม พัฒนาได้ตามความถนัดและศักยภาพของตนอย่างแท้จริง เกิดความเข้าใจในชีวิตและสภาพสังคมที่อยู่ในบริบทที่แตกต่างกัน แต่สามารถสนับสนุน ส่งเสริมโอกาส เพิ่มเติมเต็มซึ่งกันและกันได้ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อให้แนวทางการแก้ไขปัญหาความ เหลื่อมล้ำทางการศึกษามีความยั่งยืนในอนาคต

โดยวันนี้(2 พ.ย.) “ครูตี๋-สหรัฐเจตมโนรมย์” ผอ.สถาบันวันที่ฉันตื่น ได้จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนจากต่างจังหวัด จำนวน 30 คน จาก 10 โรงเรียน ก่อนที่จะได้ทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่ (Shrewsbury International School) ในวันพรุ่งนี้(3 พ.ย.) โดยน้อง ๆ ต่างร่วมทำกิจกรรมอย่างมีส่วนร่วม บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และพร้อมสำหรับการพัฒนาความรู้ ความสามารถร่วมกับนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติอย่างแน่นอน

related post

โครงการพัฒนานวัตกรรมเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เตรียมพร้อมนักเรียนจาก 10 โรงเรียน ก่อนทำกิจกรรมพัฒนาความรู้ ความสามารถร่วมกับนักเรียนโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่ ตามโครงการพัฒนานวัตกรรมเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา