รับสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะอารมณ์และสังคม