Program

โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลของชุมชน

Small Protected School

โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกล ยังคงขาดการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปอย่างเท่าเทียม โครงการนี้จึงทำขึ้นเพื่อศึกษาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาส ให้การแก้ปัญหามีประสิทธิภาพดีขึ้น และตรงจุดมากขึ้น เพราะโรงเรียนขนาดเล็กเหลานี้จัดการศึกษาให้นักเรียนประมาณ 100,000 คนทั่วประเทศ ถ้าแก้ปัญหาได้ตรงจุดเด็กนักเรียนนับแสนคนจะได้ประโยชน์ไปด้วย

3 โจทย์ในการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก
ในพื้นที่ห่างไกลต้องเริ่มจาก

1.

Data เข้าใจ เข้าถึงโจทย์ ผ่านข้อมูล ในการแก้โจทย์โรงเรียนขนาดเล็ก ต้องศึกษาข้อมูลรอบด้านด้วย Big Data ที่มีคุณภาพสูง เพื่อให้เห็นโจทย์ชัดเจนและเข้าใจปัญหาแบบ Evidence-based

2.

การจัดสรรทรัพยากรโดยหลักความเสมอภาค (Equity-based Resource Allocation) เพื่อให้โรงเรียนมีความพร้อมในการจัดสอนอย่างมีคุณภาพ เสมอภาค และยั่งยืน จึงต้องจัดงบประมาณให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง

3.

พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน (Learning Innovation) นวัตกรรมการเรียนรู้จะช่วยยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งมีทรัพยากรอันจำกัด การใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วยจะทำให้เสมอภาคเทียบเท่าโรงเรียนอื่นๆ ในประเทศได้