การพัฒนาระบบการจัดเก็บและฐานข้อมูลเพื่อแสดงสถานการณ์จังหวัด