สังคมครูที่ผู้บริหารต้องใส่ใจ สร้างวัฒนธรรมองค์กรแบ่งปันพลังบวก