ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์: ตัวตนของแม่ที่ถูกพรากไป เพราะสวัสดิการแห่งรัฐไม่เคยมีจริง