‘เด็กกำพร้า’ ผู้ด้อยโอกาสในระบบการศึกษาที่รัฐต้องเร่งเยียวยา