สอนออนไลน์เฉพาะกลุ่ม ทางออก ‘เด็กตาบอด’ หลุดระบบการศึกษา