วสศ. ร่วมนำเสนอความก้าวหน้า ในการประชุมเครือข่ายการทำงานนานาชาติ ซึ่งจัดขึ้นโดย (OECD)