Movement

วสศ. ร่วมนำเสนอความก้าวหน้า ในการประชุมเครือข่ายการทำงานนานาชาติ ซึ่งจัดขึ้นโดย (OECD)

 วสศ. ร่วมนำเสนอความก้าวหน้า ในการประชุมเครือข่ายการทำงานนานาชาติ ซึ่งจัดขึ้นโดย Centre for Education Research and Innovation องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD)

ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (วสศ.) กล่าว ในการประชุมนานาชาติเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานของภาคีเครือข่าย ซึ่งจัดขึ้นโดย Centre for Education Research and Innovation (CERI) องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) มีผู้เข้าร่วมเป็นภาคี ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ และผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและความคิดสร้างสรรค์จากนานาประเทศ ว่า กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เดิม สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ได้เริ่มดำเนินงานกับ OECD ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ในการทดลองการใช้เครื่องมือประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์และทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ และดนตรี และได้พัฒนาความร่วมอย่างต่อเนื่องจนจนเป็นโครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และทักษะการคิดวิเคราะห์

โดยปัจจุบัน สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ได้ยกระดับเป็นกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)โดยมีเป้าประสงค์เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการเรียนรู้ (Equitable Learning) และยกระดับผลลัพธ์ทางการเรียนรู้สำคัญ (Core Learning Outcomes) ซึ่งมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับงานที่ได้ริเริ่มกับ OECD ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนได้ กสศ. เน้นการสร้างข้อเสนอเชิงนโยบายผ่านฐานงานวิจัย

“เราไม่สามารถสร้างข้อเสนอเชิงนโยบายจากการนั่งคิดที่สำนักงานหรือห้องแล็บใด ๆ กสศ. จึงมุ่งมั่นที่จะดำเนินการทดลองนำร่อง บ่มเพาะ ขยายผล จนนำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายที่อยู่บนฐานของงานวิจัยและผ่านการทดลองลงมือทำมาแล้ว” ดร.ไกรยส กล่าว

ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (วสศ.)
ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (วสศ.)

ดร.ไกรยส ยกตัวอย่าง 4 โครงการของ กสศ. ที่เน้นการสร้างความเสมอภาคทางการเรียนรู้และยกระดับผลลัพธ์ทางการเรียนรู้สำคัญสามารถแบ่งเป็นสองลักษะคือ

  • 1 กลุ่มโครงการที่การพัฒนาทั้งโรงเรียนแบบยกระบบ (Whole-school Approach)  เช่น โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (Teacher-School Quality Program:TSQP) และ โครงการมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ (Fundamental School Quality Level:FSQL) ที่ดำเนินการร่วมกับธนาคารโลก และ
  • 2 กลุ่มโครงการที่เน้นการผลิตและพัฒนาครูและการพัฒนาในระดับชั้นเรียน ได้แก่ โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น และโครงการ PISA for Schools ซึ่งดำเนินร่วมกับ OECD
รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาออกแบบสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาออกแบบสื่อสารคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี กล่าวว่าจากต้นทุนประสบการณ์ที่ได้ดำเนินงานร่วมกับ OECD ได้นำมาต่อยอดเป็นโครงการพัฒนานวัตกรรมชุมชนเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่ผู้เรียนผ่านการลงมือทำ และโครงการ Blackbox ชุดการเรียนรู้ซึ่งออกแบบให้เด็กเป็นเจ้าของการเรียนรู้ของตัวเอง

“เราปรับคอนเซ็ปที่ได้เรียนรู้จาก OECD และ CCE ให้เข้ากับบริบทของประเทศไทยโดยเฉพาะสำหรับเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร

Mr. Paul Collard อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Creativity, Culture and Education (CCE)

Mr. Paul Collard อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Creativity, Culture and Education (CCE) กล่าวว่า จากการทำงานกับ กสศ.ได้เห็นพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและในการปฏิบัติงานที่ประเทศไทยครั้งล่าสุดเขาได้ให้ผู้เรียนวาดภาพนิยาม‘การเรียนรู้’ตามความเข้าใจของตัวเองพบว่าผู้เรียนในโครงการของ กสศ.เห็นภาพการเรียนรู้ว่าเป็นกระบวนการที่ผู้เรียนเองต้องเป็นเจ้าของ และจะเกิดขึ้นได้จากการลงมือทำ ไม่ใช่เกิดขึ้นจากการนั่งฟังครูสอนเท่านั้น

“ภาพวาดจากนักเรียนในประเทศไทยเหล่านี้ มีความแตกต่างจากภาพที่ผมเคยเห็นจากประเทศอื่นเป็นอย่างมาก แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากมาตรการสนับสนุนคุณครูให้เปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างแท้จริง” Mr. Paul Collard กล่าว

ศุกร์ที่ 1 พ.ย. 2562 เวลา 8.30 – 12.00 น.

1. บทเรียนจากนานาชาติในการใช้ RCTs เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำ โดย ดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค (ดาวน์โหลดสไลด์ วิทยากร วสศ. ได้ที่นี่)

0 Downloads

ศุกร์ที่ 1 พ.ย. 2562 เวลา 8.30 – 12.00 น.

2. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยผู้ร่วมงานเสวนาในหัวข้อ ทิศทางการนำนวัตกรรมทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการประเมินผลและยกระดับแนวทางการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา เปิดประเด็นอภิปรายโดย ดร.ไกรยส ภัทราวาท สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (ดาวน์โหลดสไลด์ วิทยากร วสศ. ได้ที่นี่)

2 Downloads

related post

ศธ.ร่วมกับยูเนสโกเปิดตัวสรุปรายงานการติดตามผลการศึกษาทั่วโลก ประจำปี 2563

กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับองค์การยูเนสโกเปิดตัวสรุปรายงานการติดตามผลการศึกษาทั่วโลก ประจำปี 2563 ระดับชาติ เรื่อง ความครอบคลุมและการศึกษา: ทั้งหมดหมายถึงทุกคน
เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2563 กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับองค์การยูเนสโกเปิดตัวสรุปรายงานการติดตามผลการศึกษาทั่วโลก โดยรายงานดังกล่าว แสดงข้อมูลสถานการณ์ด้านการศึกษา ความท้าทายเชิงนโยบายในการสร้างการศึกษาที่ครอบคลุม และเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันเพื่อสร้างการศึกษาที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นเป้าหมายที่ 4 ที่ต้องบรรลุภายในปี 2030