มีชัยพัฒนา: โรงเรียน-ครอบครัว-ชุมชน สายสัมพันธ์ที่ไม่อาจแยกจากกันได้