ซอนเดอร์บอร์ก: ความร่วมมือเพื่อสิ่งแวดล้อม สู่เมืองแห่งการเรียนรู้รอบด้าน