เมืองแห่งการเรียนรู้: แนวคิดในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยท้องถิ่นเป็นฐาน