ห้องเรียนเฮติ: ผู้อยู่ใกล้ปัญหามากที่สุด คือผู้อยู่ใกล้ทางออกมากที่สุด