ความฝันที่ ‘อยากจะพัฒนาประเทศ’ กับความบกพร่องทางสายตาที่ไม่ใช่อุปสรรค