เข้าใจ “การประเมินเชิงพัฒนา (DE)” ผ่านยุทธการส่งผ่านความรู้สู่ชนเผ่าพื้นเมืองออสเตรเลีย