Movement

ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช: Creativity and Critical Thinking

ผมเดินทางไปประชุมกับองค์การ OECD มาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ครั้ง แต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่ตื่นเต้น และผมเชื่อว่าเป็นคุณประโยชน์แก่ชีวิตและความคิดของผมยิ่งกว่าครั้งไหนๆ เพราะในครั้งนี้จะมีบุคคลสำคัญของประเทศร่วมประชุมถึง 2 คน ได้แก่ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ และอีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นบุคคลที่ผมจะกล่าวถึงในบทนำนี้คือ ท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช ที่เป็นผู้อาวุโสที่สุดที่ร่วมคณะเดินทางไปประชุม

เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ผมนึกถึงสมัยที่สมเด็จพระนารายณ์ฯ มอบหมายให้โกษาปานเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ฝรั่งเศส แต่ต้องพาพระอาจารย์ชีปะขาวตามไปเป็นที่ปรึกษาให้กับโกษาปานและคณะจนทำให้ปฏิบัติภารกิจสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างดีเลิศ

ข้อความบางส่วนจากคำนำในหนังสือ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ธันยวิช วิเชียรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มหาลัยวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

Download สรุปบันทึกการประชุม Creativity and Critical Thinking ที่ลอนดอนโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช


1422 Downloads

related post

ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช: Creativity and Critical Thinking

ผมเดินทางไปประชุมกับองค์การ OECD มาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ครั้ง แต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่ตื่นเต้น และผมเชื่อว่าเป็นคุณประโยชน์แก่ชีวิตและความคิดของผมยิ่งกว่าครั้งไหนๆ เพราะในครั้งนี้จะมีบุคคลสำคัญของประเทศร่วมประชุมถึง 2 คน ได้แก่ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ และอีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นบุคคลที่ผมจะกล่าวถึงในบทนำนี้คือ ท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช ที่เป็นผู้อาวุโสที่สุดที่ร่วมคณะเดินทางไปประชุม