เกาหลีใต้รับมือ COVID-19 ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อความเท่าเทียม