เมื่อโลกยุคใหม่ต้องการ ‘ซูเปอร์เป็ด’ เด็กและครูต้องปรับตัวสู่ตลาดแรงงาน