“โครงการสังเคราะห์ สาเหตุการหลุดออกจากระบบการศึกษาของนักเรียน หลายฝ่ายต้องร่วมดูแลให้เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน”