ฟื้นฟูเด็กจากระบบการศึกษาที่ตายด้าน ด้วยหลักการ 3 ข้อของ Sir Ken Robinson