วสศ. จับมือ PIER BOT หาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา