Movement

วสศ. จับมือ PIER BOT หาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (วสศ.) ได้รับเกียรติจาก ดร.กฤษฎ์เลิศ สัมพันธารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และคณะ เข้าพบผู้บริหาร กสศ. และ วสศ. เพื่อประชุมหาแนวทางในการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ และสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (วสศ.) โดยในเบื้องต้น ได้มีแนวคิดในการสร้างความร่วมมือในทางวิชาการ การจัดประชุมเชิงวิชาการและนโยบาย รวมไปถึงการหาแนวทางในการทำงานวิจัยร่วมกันเพื่อใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (iSEE) รวมถึงการสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างเครือข่ายนักวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการสนับสนุนนโยบายสาธารณะด้านการพัฒนาคนของประเทศที่มีข้อมูลเป็นฐาน (Evidence-based Human Development Policy) ให้เกิดประโยชน์และคุณภาพในระดับมาตรฐานสากลในอนาคต

related post

วสศ. จับมือ PIER BOT หาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (วสศ.) ได้รับเกียรติจากดร.กฤษฎ์เลิศ สัมพันธารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และคณะ เข้าพบผู้บริหาร กสศ. และ วสศ. เพื่อประชุมหาแนวทางในการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ และสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (วสศ.)