กสศ. เปิดบ้านต้อนรับ ผอ. OKMD หารือความร่วมมือการแก้ไขความเหลื่อมล้ำด้วย นวัตกรรมการศึกษา