คู่มือรับเปิดเทอม เรียนรู้ และเข้าใจโควิด-19 (Covid-19)