Movement

ศธ.ร่วมกับยูเนสโกเปิดตัวสรุปรายงานการติดตามผลการศึกษาทั่วโลก ประจำปี 2563

กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับองค์การยูเนสโกเปิดตัวสรุปรายงานการติดตามผลการศึกษาทั่วโลก ประจำปี 2563 ระดับชาติ เรื่อง ความครอบคลุมและการศึกษา: ทั้งหมดหมายถึงทุกคน

เมื่อวันที่ 14 .. 2563 กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับองค์การยูเนสโกเปิดตัวสรุปรายงานการติดตามผลการศึกษาทั่วโลก โดยรายงานดังกล่าว แสดงข้อมูลสถานการณ์ด้านการศึกษา ความท้าทายเชิงนโยบายในการสร้างการศึกษาที่ครอบคลุม และเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันเพื่อสร้างการศึกษาที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นเป้าหมายที่ 4 ที่ต้องบรรลุภายในปี 2030

Mr.Shigeru Aoyagi ผู้อำนวยการยูเนสโก กรุงเทพฯ
Mr.Shigeru Aoyagi ผู้อำนวยการยูเนสโก กรุงเทพฯ กล่าวว่า การจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อเงื่อนไขทางการเรียนรู้ที่หลากหลายผู้เรียนคือหัวใจสำคัญของการสร้างการศึกษาที่ครอบคลุม โดยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในสังคมต้องร่วมมือกันทำให้ผู้ที่ตกหล่นสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้โดยไม่มีข้อจำกัดทางเพศ ภาษา วัฒนธรรม ความพิการ การเลือกปฏิบัติ หรือเงื่อนไขอื่นใดเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงการเรียนรู้ หนึ่งความก้าวหน้าในการสร้างความร่วมมือเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาที่เพิ่งผ่านมา คือการจัดประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา: ปวงชนเพื่อการศึกษา ซึ่ง กสศ. กระทรวงศึกษาธิการ องค์การยูเนสโก องค์การยูนิเซฟ และ save the children ได้ร่วมกันจัดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อหาแนวทางในการทำให้เด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษากลับเข้ามาสู่ระบบการศึกษาได้

 
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ขณะที่ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การทำงานอย่างต่อเนื่องของกระทรวงศึกษาธิการในการสร้างการศึกษาที่ครอบคลุมให้เกิดขึ้น โดยการจัดสรรงบประมาณตามหลักความเสมอภาค การสนับสนุนกลุ่มผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค อย่างไรก็ตาม การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและการศึกษาที่ครอบคลุมจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากขาดความร่วมมือจากหน่วยงาน และทุกภาคส่วนในสังคม จึงเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนมีความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งและจริงจังในการกำจัดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

ไกรยส ภัทราวาท รองผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ดร.ไกรยส ภัทราวาท รองผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กล่าวในเวทีแลกเปลี่ยนการอภิปราย เรื่อง “โอกาส ความท้าทาย และความสำคัญของการจัด การศึกษาแบบครอบคลุมในประเทศไทย” ร่วมกับ  นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายสุพจน์  จิตเพ็ชร ผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ดร.นันทนุช สุวรรนาวุธ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้แทนภาคประชาสังคมศูนย์เดอะฮับ สายเด็ก

ดร.ไกรยส กล่าวตอนหนึ่งในการแลกเปลี่ยนว่า แม้ประเทศไทยจะมีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการสร้างการศึกษาที่ครอบคลุม และเสมอภาค แต่ยังคงมีเด็กและเยาวชนอีกจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้ด้วยปัญหาทางเศรษฐกิจ ความพิการ และความท้าทายอื่นๆ ยิ่งไปกว่านั้น เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสไม่ได้เผชิญอุปสรรคเพียงด้านเดียวแต่มีความท้าทายหลายมิติซึ่งส่งผลกระทบให้โอกาสทางการศึกษาเป็นเรื่องยากที่จะเข้าถึง โดยเฉพาะเมื่อมีวิกฤตโรคระบาด โควิด-19ทำให้กลุ่มเด็กเหล่านี้เข้าถึงการศึกษาได้ยากขึ้น และมีความเสี่ยงต่อการหลุดออกจากระบบมากขึ้น

“ที่ผ่านมา กสศ. พยายามสร้างการศึกษาที่ครอบคลุมผ่านการ 1. ให้ทุนอุดหนุนแก่กลุ่มเด็กที่ยากจนและด้อยโอกาส ซึ่งในจำนวนนี้เป็นเด็กและเยาวชนที่พิการกว่า 90,000คน2.การส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา3.การวิจัย นวัตกรรม และการพัฒนาฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ” ดร.ไกรยส กล่าว

รองผู้จัดการ กสศ. กล่าวว่า เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา กสศ. ได้ร่วมกับภาคีในระดับชาติและนานาชาติ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา การประชุมมีข้อสรุปสำคัญ 7 ประการ คือ 1. การพัฒนาการศึกษาต้องมีการพัฒนาคุณภาพของครูและสถานศึกษา 2. การพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพื่อนำมาสู่การจัดสรรงบประมาณ และการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทีมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 3.การจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ 4.นวัตกรรมทางการเงินและการคลัง 5. ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 6.การมีระบบความคุ้มครองทางสังคมในระบบการศึกษาที่เข้มแข็ง และ 7.All means all เรื่องการศึกษาเป็น “กิจของทุกคน”

อย่างไรก็ตาม การเปิดตัวรายงานฉบับนี้ เป็นอีกโอกาสหนึ่งในการสร้างความตระหนักว่า การศึกษาเป็นเรื่องของทุกคน และการมีความเสมอภาคทางการศึกษาที่เสมอภาคและครอบคลุมจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง ทุกคนในสังคมร่วมมือกัน

สามารถดาวน์โหลดชุดการนำเสนอข้อมูล “โอกาส ความท้าทาย และความสำคัญ ของการจัดการศึกษาแบบครอบคลุมในประเทศไทย | การเปิดตัวสรุปรายงานการติดตามผลการศึกษาทั่วโลกประจำปี 2563 ระดับชาติ เรื่อง ครอบคลุมและการศึกษา: ทั้งหมดหมายถึงทุกคน โดย ดร. ไกรยส ภัทราวาท

related post

ศธ.ร่วมกับยูเนสโกเปิดตัวสรุปรายงานการติดตามผลการศึกษาทั่วโลก ประจำปี 2563

กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับองค์การยูเนสโกเปิดตัวสรุปรายงานการติดตามผลการศึกษาทั่วโลก ประจำปี 2563 ระดับชาติ เรื่อง ความครอบคลุมและการศึกษา: ทั้งหมดหมายถึงทุกคน
เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2563 กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับองค์การยูเนสโกเปิดตัวสรุปรายงานการติดตามผลการศึกษาทั่วโลก โดยรายงานดังกล่าว แสดงข้อมูลสถานการณ์ด้านการศึกษา ความท้าทายเชิงนโยบายในการสร้างการศึกษาที่ครอบคลุม และเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันเพื่อสร้างการศึกษาที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นเป้าหมายที่ 4 ที่ต้องบรรลุภายในปี 2030