ศิริชัย คุ้มโห้: ความเหลื่อมล้ำทางการมองเห็นของเด็กไทย