18 ธันวาคม 2019

โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลของชุมชน โจทย์ใหญ่ที่ท้าทายการศึกษาไทย

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ที่อาคารประชุมสุข อาชวอำรุง คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิสิตระดับบัณฑิศึกษา สาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จัดการเสวนาโครงการพัฒนวิพากษ์ ครั้งที่ 2 เรื่อง โรงเรียนขนาดเล็ก...โจทย์ใหญ่ที่ท้าทายการศึกษาไทย โดยมี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีและนักวิชาการอิสระ ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคเพื่อการศึกษา (กสศ.) และนายนิรุตติ์ หนักเพ็ชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอำเภอปากพลี ร่วมในการเสวนา และคณาจารย์ นิสิต คณะครุศาสตร์ ผู้สนใจเข้าร่วม
X