คณะกรรมการกำกับทิศของสถาบันวิจัยเพื่อ
ความเสมอภาคทางการศึกษา

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช

ประธานอนุกรรมการ

ตำแหน่งที่ได้รับ

ในโครงการต่างๆ

  โครงการต่างๆ

 • ผู้ทรงคุณวุฒิโครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ผู้ทรงคุณวุฒิโครงการเสริมสร้างชุมชนบริหารจัดการตัวเองในพื้นที่ประสบพิบัติภัยสึนามิ
 • ผู้ทรงคุณวุฒิโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค ระยะที่ 1 : ส่งเสริม อปท. ในการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเยาวชน
 • ผู้ทรงคุณวุฒิโครงการภาคีพูนพลังครู
 • ผู้เชี่ยวชาญโครงการสร้างชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์เพื่อปฏิรูปการศึกษา
 • ผู้ใหญ่ใจดีโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค ระยะที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว

  หน้าที่ผลงาน

 • นายกสภาสถาบันอาศรมศิลป์
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • กรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ประธานคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ
 • ประธานกรรมการมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
 • ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
 • ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ
 • รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล
 • รองประธานกรรมการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
 • กรรมการมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ
 • ที่ปรึกษากรรมการมูลนิธิพูนพลัง
 • ประธานกรรมการตัดสินรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า

  ตำแหน่งสำคัญในอดีต

 • นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • ผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)
 • อาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยทักษิณ, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สถาบันราชภัฏ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • กรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
X