Impact evaluation and measurement

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบการวัดผลและการประเมินผลโครงการเบื้องต้น โดย J-PAL Southeast Asia

Workshop: Introduction to Impact Evaluation and Measurement

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับ Abdul Latif Jameel Povery Action Lab- Southeast Asia (J-PAL SEA) ขอเชิญภาคีของ กสศ.และผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อการวัดผลและประเมินผลของโครงการเบื้องต้น โดยเนื้อหาของการอบรมเป็นการผสมผสานระหว่าง หลักสูตรการประเมินผลโครงการทางสังคม และ หลักสูตรแนวทางการออกแบบการเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับการปูพื้นให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการออกแบบการทดลองแบบสุ่ม (Randomized Evaluation) โดยเฉพาะการทำ RCTs (Randomized Controlled Trials) และวิธีการสร้างแบบสอบถามคุณภาพสูง ในเบื้องต้น โดยเน้นกรณีศึกษา (Case Study) ของการลงพื้นที่วิจัยในด้านการศึกษา โดยวิทยากรจากเครือข่าย J-PAL โดยผู้ที่ผ่านการอบรมจะมีโอกาสได้พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงพื้นที่และสร้างเครือข่ายนักวิจัยที่เน้นการลงพื้นที่ด้านการศึกษาโดยการสนับสนุนของ กสศ. ต่อไป