Infographic

ปัญหาซ้ำซ้อนของลูกแรงงานและเด็กเร่ร่อน

แม้ว่าจะมีมติ ครม. ปี 2548 เห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย เพื่อช่วยให้กลุ่มเด็กเปราะบางสามารถเข้าสู่ระบบการศึกษาได้ โดยเฉพาะลูกแรงงานก่อสร้างที่อพยพถิ่นฐานมาจากประเทศเพื่อนบ้าน ไปจนถึงเด็กเร่ร่อนทว่าเอาเข้าจริงแล้ว จากประสบการณ์ของ ครูจิ๋ว-ทองพูล บัวศรี ผู้จัดการโครงการครูข้างถนน มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ที่ได้ทำงานคลุกคลีกับเด็กเปราะบางกลุ่มนี้ กลับพบว่ายังมีปัญหาและปัจจัยอีกมากที่ไม่เอื้อให้พวกเขาเข้าถึงระบบการศึกษาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

related post

ครูจิ๋ว-ทองพูล บัวศรี: เรื่องเล่าจากครูข้างถนน ถึงเด็กตกขอบที่ไม่ถูกมองเห็น

‘ครูจิ๋ว’ สะท้อนภาพเด็กอีกหลายคนที่ยังขาดโอกาสในชีวิต ทั้งเรื่องปากท้อง การรักษาพยาบาล หรือแม้แต่การศึกษาที่เป็นเรื่องพื้นฐานที่ทุกคนควรได้รับ