6 เมษายน 2020

ครูกับการรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

การที่โรงเรียนจาก 165 ประเทศทั่วโลก ต้องถูกปิดลงในวันที่ 25 มีนาคม เป็นต้นมา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อนักเรียนเกือบ 1.5 พันล้านคน รวมถึงครูทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา จำนวน 63 ล้านคนทั่วโลก และคาดการณ์ว่าตัวเลขผู้ได้รับผลกระทบเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การที่โรงเรียนจากทั่วโลกต้องถูกปิดเช่นนี้
20 มีนาคม 2020

กสศ.เสนอผลวิจัยแนวทางส่งเสริมเด็กใช้ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ในเวทีโลก

กองทุนเพื่อความเสมอภาคฯ ร่วมกับ มูลนิธิเลโก้ (LEGO Foundation) พร้อม 5 องค์กรด้านการศึกษาชั้นนำโลก เปิดประสบการณ์การใช้มาตรการส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ในเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษาเชิงระบบทั้งมิติความเสมอภาคทางการศึกษาและการพัฒนากำลังคนสู่ตลาดแรงงานในศตวรรษที่ 21
12 มีนาคม 2020

สรุป Creativity and Critical Thinking ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช

ผมเดินทางไปประชุมกับองค์การ OECD มาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ครั้ง แต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่ตื่นเต้น และผมเชื่อว่าเป็นคุณประโยชน์แก่ชีวิตและความคิดของผมยิ่งกว่าครั้งไหนๆ เพราะในครั้งนี้จะมีบุคคลสำคัญของประเทศร่วมประชุมถึง 2 คน ได้แก่ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ และอีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นบุคคลที่ผมจะกล่าวถึงในบทนำนี้คือ ท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช ที่เป็นผู้อาวุโสที่สุดที่ร่วมคณะเดินทางไปประชุม
5 กุมภาพันธ์ 2020

สร้างคุณค่าในตัว “ครู” ชูพลังบวกด้วยนักจิตวิทยา

แต่ละวันเด็ก ๆ ต้องใช้เวลาอยู่ในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 5-6 ชั่วโมง ซึ่งบุคคลที่ต้องทำหน้าที่ดูแล ให้ความรู้ และรับมือกับเด็กนักเรียนจำนวนมากก็คือ “ครู” ขณะเดียวกันสังคมก็คาดหวังว่า ครูจะทำหน้าที่พ่อพิมพ์ แม่พิมพ์ของชาติได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง ครูจำนวนมากจึงแบกรับทั้งความคาดหวังของสังคมและสะสมความเครียดจากการทำงานโดยไม่รู้ตัว
24 ธันวาคม 2019

กสศ. นำเสนอความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ผ่านระบบ iSEE ครอบคลุมทั่วประเทศไทย

  กสศ. นำเสนอสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเชิงพื้นที่ ผ่านระบบ iSEE ครอบคลุม 7,852 ท้องถิ่นทั่วประเทศไทย พร้อมเชิญชวนนายกเทศมนตรี และผู้บริหารท้องถิ่น ร่วมเป็นภาคีเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กับ กสศ. และสถาบันพระปกเกล้าด้วยการสนับสนุนมาตรการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเชิงพื้นที่ (Area-based Equitable Education Reform)
X