บุคลากรที่สร้างแรงขับเคลื่อน
ความเสมอภาคทางการศึกษาฯ
ร่วมกับ วสศ.

คณะกรรมการกำกับทิศของสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในหลากหลายสาขาที่เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย

resizeforshowassociate-05

ประธานกรรมการกำกับทิศ

resizeforshowassociate-04

กรรมการกำกับทิศ

ดร. นพ.ยศ ตีระวัฒนนานนท์
resizeforshowassociate-01

กรรมการกำกับทิศ

รศ. วรากรณ์ สามโกเศศ
resizeforshowassociate-09

กรรมการกำกับทิศ

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
resizeforshowassociate-03

กรรมการกำกับทิศ

คุณหญิง กษมา วรรวรรณ ณ อยุทธยา
resizeforshowassociate-02

กรรมการกำกับทิศ

อ.ปัทมาวดี โพชนุกุล
X