บุคลากรที่สร้างแรงขับเคลื่อน
ความเสมอภาคทางการศึกษาฯ
ร่วมกับ วสศ.

คณะกรรมการกำกับทิศของสถาบันวิจัยเพื่อ
ความเสมอภาคทางการศึกษา

ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในหลากหลายสาขาที่เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย

ศ. นพ. วิจารณ์ พานิช

ประธานกรรมการกำกับทิศทางฯ


ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการกำกับทิศทางฯ


รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ

กรรมการกำกับทิศทางฯ


คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

กรรมการกำกับทิศทางฯ


ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร

กรรมการกำกับทิศทางฯ


รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล

กรรมการกำกับทิศทางฯ


X