Activity
กิจกรรม

16 กันยายน 2020

ศธ.ร่วมกับยูเนสโกเปิดตัวสรุปรายงานการติดตามผลการศึกษาทั่วโลก ประจำปี 2563

กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับองค์การยูเนสโกเปิดตัวสรุปรายงานการติดตามผลการศึกษาทั่วโลก ประจำปี 2563 ระดับชาติ เรื่อง ความครอบคลุมและการศึกษา: ทั้งหมดหมายถึงทุกคน เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2563 กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับองค์การยูเนสโกเปิดตัวสรุปรายงานการติดตามผลการศึกษาทั่วโลก โดยรายงานดังกล่าว แสดงข้อมูลสถานการณ์ด้านการศึกษา ความท้าทายเชิงนโยบายในการสร้างการศึกษาที่ครอบคลุม และเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันเพื่อสร้างการศึกษาที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นเป้าหมายที่ 4 ที่ต้องบรรลุภายในปี 2030
12 กันยายน 2020

กสศ.เปิดตัวระบบ iSEE 2.0 นวัตกรรมลดความเหลื่อมล้ำการศึกษา เครื่องมือเอ็กซเรย์ข้อมูลระดับพื้นที่ในทุกมิติ

กสศ.เปิดตัวระบบ iSEE 2.0 นวัตกรรมลดความเหลื่อมล้ำการศึกษา เครื่องมือเอ็กซเรย์ข้อมูลระดับพื้นที่ในทุกมิติ ช่วยทำให้สังคมไทยมองเห็นเด็กทุกคนในประเทศผ่าน 5 เป้าหมายหลัก ขณะที่สตาร์ทอัพเมืองไทยยืนยันพลังอำนาจของข้อมูลการศึกษาจะช่วยเหลือและเปลี่ยนชีวิตได้ แนะดึงทุกภาคส่วนใช้เครื่องมือ iSEE สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
19 สิงหาคม 2020

ประกาศรับหน่วยงาน บุคคล หรือองค์กร ที่จะดำเนินการโครงการประเมินเพื่อพัฒนา นวัตกรรมและการสำรวจข้อมูลเชิงสะท้อนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ประกาศรับหน่วยงาน บุคคล หรือองค์กร ที่จะดำเนินการโครงการประเมินเพื่อพัฒนา นวัตกรรมและการสำรวจข้อมูลเชิงสะท้อนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
17 กรกฎาคม 2020

เปิดงานวิจัย ความยากจนและขัดสน อุปสรรคต่อความพร้อมเด็กปฐมวัย

17 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (วสศ.) ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย (RIPED) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดแถลง ‘รายงานสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ไทยตามช่วงวัย’
13 กรกฎาคม 2020

ไทยจับมือนานาชาติ ริเริ่มเครือข่ายเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ไทยจับมือนานาชาติ ริเริ่มเครือข่ายเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ชวนทั่วโลกเดินหน้า All For Education หรือ ปวงชนเพื่อการศึกษา เร่งแก้ความเหลื่อมล้ำให้สำเร็จ เพื่อเด็กทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้ทุกที่ทุกเวลา ยูเนสโก คาดหวังกสศ.ไทยเป็นต้นแบบและเสริมพลังให้ประเทศอื่นๆในภูมิภาคขยายผล
7 กรกฎาคม 2020
ครั้งแรกของเวทีการศึกษาเพื่อความเสมอภาค ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ด้วยรูปแบบออนไลน์

ครั้งแรกของเวทีการศึกษาเพื่อความเสมอภาค ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ด้วยรูปแบบออนไลน์

ครั้งแรกของเวทีการศึกษาเพื่อความเสมอภาคที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ด้วยรูปแบบออนไลน์ .Equitable Education Conference 2020“All for Education” .การประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา “ปวงชนเพื่อการศึกษา" .ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30-16:00 น. และวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:00-15:00 น. .โดยประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมซึ่งรวม 60 นักคิด, นักปฏิรูป และนักการศึกษาที่มีอิทธิพลต่อโลกตลอดครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาร่วมหาคำตอบเรื่องความเสมอภาคทางการศึกษาบนความท้าทายใหม่ของโลกหลัง COVID-19
1 พฤษภาคม 2020

ภารกิจช่วย “เด็กยากจนพิเศษ” ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในรายการพิเศษ รวมใจสู้ภัย COVID-19

ดร. ไกรยส ภัทราวาท รองผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมรายการพิเศษรวมใจสู้ภัย COVID-19 ในหัวประเด็น ภารกิจช่วยเหลือ "เด็กยากจนพิเศษ" ผ่านโครงการเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ และโครงการต่างๆ ของกสศ. ที่มุ่งหวังเด็กยากจนให้ตรงจุด และมีประสิทธิภาพ ในสถานการณ์ COVID-19 ที่เด็กกลุ่มนี้เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดในสังคมไทย
20 มีนาคม 2020

กสศ.เสนอผลวิจัยแนวทางส่งเสริมเด็กใช้ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ในเวทีโลก

กองทุนเพื่อความเสมอภาคฯ ร่วมกับ มูลนิธิเลโก้ (LEGO Foundation) พร้อม 5 องค์กรด้านการศึกษาชั้นนำโลก เปิดประสบการณ์การใช้มาตรการส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ในเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษาเชิงระบบทั้งมิติความเสมอภาคทางการศึกษาและการพัฒนากำลังคนสู่ตลาดแรงงานในศตวรรษที่ 21
12 มีนาคม 2020

สรุป Creativity and Critical Thinking ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช

ผมเดินทางไปประชุมกับองค์การ OECD มาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ครั้ง แต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่ตื่นเต้น และผมเชื่อว่าเป็นคุณประโยชน์แก่ชีวิตและความคิดของผมยิ่งกว่าครั้งไหนๆ เพราะในครั้งนี้จะมีบุคคลสำคัญของประเทศร่วมประชุมถึง 2 คน ได้แก่ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ และอีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นบุคคลที่ผมจะกล่าวถึงในบทนำนี้คือ ท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช ที่เป็นผู้อาวุโสที่สุดที่ร่วมคณะเดินทางไปประชุม
X