เข้าสู่ระบบ
Slide Background
สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (วสศ.)
Equitable Education Research Institute (EEFI)

ตามความมุ่งหวังของ ‘กสศ.’ ในการจัดตั้งสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ‘วสศ.’ เพื่อพัฒนาและลดความเหลื่อมล้ำของการศึกษาไทยอย่างรอบด้าน

สนับสนุนภารกิจด้านการศึกษา วิจัยองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการช่วยเหลือ เสริมสร้าง และพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงการยกระดับความสามารถของคนไทย

Slide Background
หมดไฟและไอเดีย?
รู้จัก Kruator Card การ์ดเกมส์เพื่อคุณครู

เกมคือพื้นที่สมมุติ ทำให้ผู้เรียนกล้าทำอะไรในสิ่งที่เขาไม่เคยทำมาก่อน เพราะเกมมีความเสี่ยงต่ำ เพียงแค่ครูกำหนดเงื่อนไขร่วมกับผู้เรียนก็เรียกว่าเกมได้แล้ว

กุญแจสำคัญในการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ผ่านเกม คือการพาผู้เรียนทำตามเงื่อนไขที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่เรื่อยๆ และเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่าง

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Blog
Project

เร็วๆ นี้ เตรียมตัวพบกับ

Unbox Kruator Card

เครื่องมือออกแบบการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์

บัญชีรายจ่าย
ด้านการศึกษาแห่งชาติ

National Education Account of Thailand (NEA)

iSEE
ฐานข้อมูล
เพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา

Research

การประเมินสมรรถนะผู้เรียนตามมาตรฐานสากลเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา (PISA for Schools)

การนำเสนอข่าวเรื่อง PISA มักจะมุ่งไปในเชิงเปรียบเทียบโดยที่คะแนน PISA ของประเทศไทยมักจะได้อยู่ฝั่งที่ด้อยกว่าอยู่เสมอ แต่การเปรียบเทียบไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องของการแพ้-ชนะ แต่สามารถเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้และพัฒนาสำหรับระบบการศึกษาต่างๆ

โครงการพัฒนาเครื่องมือเพื่อประเมินความพร้อมของ เด็กและเยาวชนในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน

เมื่อโลกเข้าสู่ยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 เทคโนโลยีต่างๆ ฉลาดขึ้น จนเกิดเหตุการณ์ ‘ไม่ต้องการคน’ ในการทำงานอีกต่อไป...

โครงการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ เพื่อการดูแลเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส ในกรณีที่ปัญหามีความซับซ้อน

งานวิจัยฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเป็นภาคต่อของการดูแลอนาคตของพวกเราทุกคน เราจะทำอย่างไรที่จะทำให้เด็กไทยทุกคนมีอนาคตที่ดี เพื่อที่ประเทศไทยจะมีอนาคตที่ดีตามไปด้วย เป็นคำถามที่มีคำตอบได้หลากหลาย และหวังว่างานวิจัยครั้งนี้ จะเป็นค้าตอบหนึ่งในคำถามที่ส้าคัญนั้น

โครงการพัฒนากระบวนการเสริมสร้างและประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ในชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษา

กสศ. CCE โดยคุณ Paul Collard และสพฐ. ร่วมกันจัดอบรม“โครงการพัฒนากระบวนการเสริมสร้างและประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ในชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษา”...
Read

EQUITY LAB

ให้บริการสถานที่ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาไทย รวมทั้งเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ผ่านวงเสวนา และ Workshop ต่างๆ