Program

โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข Conditional Cash Transfer

670,000 คน คือตัวเลขเฉลี่ยต่อปีที่กลุ่มเด็กนักเรียนจากครอบครัวยากจน ที่มีแนวโน้มออกจากโรงเรียนกลางคันหรือหลุดจากระบบการศึกษา ถ้าดูข้อมูลจากบัญชีรายจ่ายการศึกษาแห่งชาติ ในหนึ่งโรงเรียนจะมีนักเรียนที่มาจากครอบครัวยากจนมีรายได้เฉลี่ยไม่ถึง 3,000 บาทต่อเดือนหรือไม่ถึง 30,600 ต่อปี ซึ่งค่าเล่าเรียนคิดเป็น 22% ของรายได้ครัวเรือน ถือเป็นภาระที่ต้องแบกรับกว่า 4 เท่าสำหรับครอบครัวเหล่านี้ พวกเขาจึงเลือกออกจากโรงเรียนแทนที่จะได้เรียนต่อ

“เพื่อไม่ให้มีเด็กคนไหน
ถูกทิ้งไว้ข้างหลังแม้แต่คนเดียว”
เพราะเราเชื่อว่า
“เด็กทุกคนมีความฝัน
แต่หลายคนกลับไม่กล้าแม้แต่จะฝัน
เพราะต้นทุนชีวิตน้อยและขาดโอกาส”

เมื่อความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในประเทศไทย ยังเป็นปัญหาที่ถูกช่วยเหลือได้ไม่ตรงจุด แม้ที่ผ่านมาประเทศไทยจะมีงบประมาณจัดสรรมาให้สำหรับนักเรียนยากจน ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แต่ความจริงนักเรียนแต่ละคนมี ‘ปัญหา’ และ ‘ความต้องการ’ ที่แตกต่างกันไป

กสศ. สพฐ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงทำการวิจัยร่วมกันเพื่อ ‘ปรับปรุง’ การจัดสรรงบประมาณให้ตรงความต้องการของ ‘นักเรียน’ เป็นรายบุคคล เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยเริ่มก้าวแรกในโรงเรียนสังกัดของ สพฐ. เพื่อลดความเหลื่อมล้ำให้แก่นักเรียนที่ยากจนที่สุดในระบบการศึกษา

คุณครูคัดกรองผ่านแอปพลิเคชัน
สำรวจอย่างแม่นยำยืนยันตัวตนได้ชัดเจน
ลดข้อจำกัดให้เด็กไทยได้เรียนหนังสือ

related post