Program

โครงการการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา : ปวงชนเพื่อการศึกษา

The International Conference
on Equitable Education: All for Education

โครงการนี้มีขึ้นเพื่อเข้าสู่กลุ่มเป้าหมายที่ยังเข้าไม่ถึง นั่นคือเด็กขาดโอกาสอีก 5-10 เปอร์เซ็นต์ของประเทศ ที่ยังไม่ได้รับความเสมอภาคทางการศึกษา ถ้าหากไม่ใช้วิธีการใหม่ในการแก้ปัญหาแล้ว ปัญหาเดิมจะยังคงอยู่ โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อหาวิธีการทำงานแบบใหม่ ด้วยการใช้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการทำ ‘ปฏิญญาการศึกษาเพื่อปวงชน’  (Education for All) มีเป้าหมายพื้นฐานคือให้ทุกประเทศยอมรับว่าการศึกษาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน รัฐบาลต้องจัดการศึกษาให้ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ ซึ่งการเท่าเทียมทางการศึกษานี้ เป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 4 และ 17 ที่ทั่วโลกต้องร่วมมือกันเพื่อบรรลุภายในปี 2573

เป้าหมายหลักคือ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เข้าใจหน้าที่และแนวทางดำเนินการของ กสศ. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้มีเป้าหมายร่วมกัน พร้อมรวบรวมบทเรียนความสำเร็จ นวัตกรรมในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศไปปฏิบัติจริง และช่วยกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ช่วยกันสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาในระดับพื้นที่ ระดับชาติ และนานาชาติ