เข้าใจการนิเวศการแก้ไขปัญหาสังคมด้วย Problem Discovery