เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว: จะตกงานหรือได้งาน วุฒิการศึกษาอาจไม่ใช่ใบเบิกทางอีกต่อไป