สถานศึกษาของเด็กปฐมวัย พร้อมแค่ไหนต่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ