วัดความพร้อมของเด็กไทยก่อนเข้าสู่ระบบการศึกษา ด้วยชุดเครื่องมือ EDI