ภารกิจช่วย “เด็กยากจนพิเศษ” ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในรายการพิเศษ รวมใจสู้ภัย COVID-19