Program

บัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ (NEA)

Area-based education management Project for Educational Equality

บัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ (NEA) เป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อการจัดการ และจัดสรรงบประมาณที่มีให้เป็นธรรม ก่อให้เกิดประโยชน์ และส่งผลต่อระบบการศึกษาไทย แวดวงวิชาการ และส่งผลต่อสังคมไทย ดังนี้

ทางการศึกษาไทย

  • เพื่อใช้วางยุทธศาสตร์การลงทุนด้านการศึกษา
  • เพื่อใช้ในการวางแผนงบประมาณด้านการศึกษา
  • เพื่อใช้ประเมิน และตรวจสอบผลการจัดสรรงบประมาณ
  • เพื่อใช้เปรียบเทียบผลของการใช้จ่ายด้านการศึกษาของไทยกับนานาชาติ

ทางด้านวิชาการ

  • เพื่อการศึกษาวิจัยผลตอบแทนการลงทุนด้านการศึกษา
  • เพื่อการศึกษาวิจัยประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรการศึกษา
  • เพื่อศึกษาต้นทุนต่อหน่วยในการจัดการศึกษา
  • เพื่อประเมินความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรการศึกษา

ทางสังคม

  • ช่วยให้สื่อมวลชนและผู้สนใจได้ทราบข้อมูลรายการด้านการศึกษาทั้งในเชิงมหภาค (Macro) และจุลภาค (Micro)
  • ช่วยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมทางนโยบายและการจัดการทางสังคม

related post

สิ้นสุดทางเท่าเทียม: ความเหลื่อมล้ำที่ปลายบานหลังการศึกษาภาคบังคับ

ข้อมูลจากโครงการวิจัยพัฒนาระบบบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ (NEA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2562 โดยสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (วสศ.) ระบุว่า ค่าใช้จ่ายเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้เด็กในครอบครัวซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์ ไม่สามารถแทรกตัวเข้าไปในระบบการศึกษาได้