ติดต่อเรา

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
เลขที่ 388 อาคาร เอส.พี. ชั้น 13
ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
—–
โทรศัพท์ : 02- 079 5475
โทรสาร: 02-619-1812
Email : research@eef.or.th

X