จะเพิ่มโอกาสทางการศึกษา หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องสร้าง Big Data จากฐานรากของประเทศ