กสศ. นำเสนอสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเชิงพื้นที่
ผ่านระบบ iSEE ครอบคลุม 7,852 ท้องถิ่นทั่วประเทศไทย

 

กสศ. นำเสนอสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเชิงพื้นที่ ผ่านระบบ iSEE ครอบคลุม 7,852 ท้องถิ่นทั่วประเทศไทย พร้อมเชิญชวนนายกเทศมนตรี และผู้บริหารท้องถิ่น ร่วมเป็นภาคีเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กับ กสศ. และสถาบันพระปกเกล้าด้วยการสนับสนุนมาตรการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเชิงพื้นที่ (Area-based Equitable Education Reform)

 

วันนี้ ดร.ไกรยส ภัทราวาท รองผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กล่าวในการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น” ณ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ซึ่งมีอผู้บริหารเทศบาลทั่วประเทศเข้าร่วมประมาณ 100 คน ว่า กสศ. เป็นหน่วยงานใหม่ที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาผ่านสนับสนุนหน่วยงานที่มีภารกิจส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งภาครัฐ เอกชน และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอย่างยั่งยืน และส่งเสริมให้ความเสมอภาคทางการศึกษาเป็นเครื่องมือหยุดปัญหาความยากจนข้ามชั่วอายุคน

 

ด้านตัวแทนผู้บริหารเทศบาลจากจังหวัดปทุมธานี พัทลุง ปัตตานี ต่างให้ความสนใจในการใช้ระบบ iSEE ในการค้นหากลุ่มเป้าหมายเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายในระดับ ม.ต้น พร้อมทำหนังสือขอความร่วมมือกับ กสศ. ช่วยสนับสนุนเครื่องมือ และระบบสารสนเทศให้ท้องถิ่นช่วยเหลือให้เด็กเยาวชนเหล่านี้ได้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาของท้องถิ่นโดยเร็ว

 

 

X